January 29, 2020

Cách chạy bùng quảng cáo facebook (Không khuyến khích)

Câu từ Chạy Bùng Facebook Ads thì đây cũng là chạy quảng cáo facebook như bình thường thôi và đến một ngưỡng tiền nào đó thì sẽ không thanh toán cho Facebook. Không có gì là khó cả, vấn đề quan trọng ở đây là làm sao để tạo được tài khoản quảng cáo.